Utvrđen prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sportu Tuzlanskog kantona

Utvrđen prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sportu Tuzlanskog kantona

Prvenstveno s ciljem da se sportskim organizacijama omogući da na jednostavniji i racionalniji način organizuju svoju djelatnost, Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama kantonalnog Zakona o sportu. Prijedlog Zakona izmjena i dopuna prati zakonska rješenja sa državnog nivoa koji se naročito odnose na osiguravanje rodne ravnopravnosti te zabrane diskriminacije po bilo

Prvenstveno s ciljem da se sportskim organizacijama omogući da na jednostavniji i racionalniji način organizuju svoju djelatnost, Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama kantonalnog Zakona o sportu.

Prijedlog Zakona izmjena i dopuna prati zakonska rješenja sa državnog nivoa koji se naročito odnose na osiguravanje rodne ravnopravnosti te zabrane diskriminacije po bilo kojem osnovu. Navedeno, se prije svega odnosi i primjenjuje kod formiranja savjetodavnog tijela ministarstva –Savjeta za sport, gdje je povećan broj članova Savjeta sa sedam na devet, kako bi se na taj način omogućila odgovarajuća zastupljenost predstavnika iz svih oblasti sporta (stručnjaci sa područja odgoja i obrazovanja, kvalitetnog i vrhunskog sporta, sportske rekreacije, sporta za lica sa invaliditetom, oblasti sportske medicine itd.).

Ispravljene su određene nedorečenosti važećeg zakona kada je u pitanju osnivanje sportskih saveza Grada i općina. Precizirana je nadležnost Sportskog saveza Kantona kada je u pitanju saradnja sa sportskim organizacijama drugih nivoa vlasti i administrativnog organizovanja. Također su utvrđene i precizirane dodatne obaveze Sportskog saveza Tuzlanskog kantona u odnosu na Vladu Kantona i resorno nadležno ministarstvo u smislu obavljanja određenih stručnih poslova.

Dodatno je uređen sistem koji se odnosi na stručni rad u oblasti sporta i precizirani stručna sprema i druge reference neophodne za obavljanje stručnih poslova u oblasti sporta, precizirano koje visokoškolske ustanove su ovlaštenici za izdavanje licenci za rad u oblasti sporta, određen organ visokoškolske ustanove koji donosi obrazovni plan i program za izdavanje licenci, te organ visokoškolske ustanove koji donosi akt kojim se utvrđuju troškovi stjecanja, izdavanja i produžavanja licenci za radu u oblasti sporta.

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE